بزرگتــرین مجتمــع تولیــد میلگـــرد در جنوب شــــرق ایــران
به ما در شکل دادن آینده تولید میلگرد در جنوب شرقی ایران بپیوندید، جایی که تعهد ما به برتری و رهبری ما را متمایز می کند. با تمرکز بر بهبود مستمر و رضایت مشتری، ما انتخاب ارجح برای تمام نیازهای میلگردهای فولادی در منطقه هستیم.
سیرجان حدید
حضور و رقابت در منطقه
حضور فعال و مزیت رقابتی تزلزل ناپذیر ما در منطقه ثابت شده است، جایی که ما به عنوان پیشرو در بخش تولید میگرد فعال هستیم. از طریق ابتکارات استراتژیک و بهبود مستمر، ما باعث رشد و موفقیت در منطقه می شویم.
دپارتمان صادرات

داستـان سیرجـان حـدیــد

شرکت ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب با هدف تولید انواع محصولات فولادی و تامین نیاز منطقه با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت در سال 1388 تاسیس و با شماره ثبت 2666 به ثبت رسید.

میلگردهای تولیدی سیرجان حدید پس از طی مراحل مختلف تولید در نهایت به قسمت بسته بندی رسیده و بر اساس بسته های 2 تنی با تلورانس 2± درصد بسته بندی می شوند در هر بندل بر اساس سایز تعداد مشخص شاخه قرار دارد.

نام محصول

گرید

اندازه (قطر)

قیمت (تومان)

میلگرد 8

A2

8

30000

میلگرد 10

A2 & A3

10

29400

میلگرد 12

A3

12

29200

میلگرد 14

A3

14

28200

میلگرد 16

A3

16

28200

میلگرد 18

A3

18

28200

میلگرد 20

A3

20

28200

میلگرد 22

A3

22

28200

میلگرد 25

A3

25

28200

میلگرد 28

A3

28

28200

میلگرد 32

A3

32

28200

تماس با ما و ثبت سفارش

صدور پیش فاکتور

تسویه به صورت نقدی

کنترل کیفیت توسط کارشناسان

بارگیری و ارسال به مقصد

فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید * فــــــولاد سیرجـــــان حـــــدید *

سیرجان حدید

شرکت ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب با هدف تولید انواع محصولات فولادی و تامین نیاز منطقه با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت تاسیس و با شماره ثبت 2666 به ثبت رسیده است. این شرکت در زمینی بالغ بر 40.000 متر مربع و با بیش از 20.000 متر مربع فضای کارگاهی شامل خط تولید، کارگاه های تراشکاری، جوشکاری، آزمایشگاه و…با دارا بودن مجموعه ای از ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته (از مهمترین برندهای روز دنیا) و با برخورداری از آخرین دستاوردها و فن آوری روز دنیا در حوزه تولید فولاد و بهره مندی از نیروهای انسانی متخصص و مجرب توانسته محصولات خود را که شامل تولید انواع میلگرد A2 و A3 از سایزهای 10 الی 32 میلی متر می باشد را مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا تولید کند و به بازارهای داخل و خارج عرضه نماید.

سازمانها هم به مثابه انسانها تولد حیات و دچار مرگ زدگی میشوند ، بسیاری از سازمانهایی که در مسیر زوال و نابودی قراردارند برای تامین نیازهای آینده خود به مدیران و مشتریان برنامه ای ندارند و امور را به دست حادثه و زمان میسپارند و در رویارویی با مسائل به صورتی واکنشی عمل میکنند جز تعطیلی چیزی دیگری به ارمغان نمی آورد. لذا برای برون رفت از این مسائل ذکر شده بر شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی و جانشین پروری و جلوگیری از کاهش فرهنگ بی تفاوتی و دلسردی و افسردگی از درون شرکت متکی هستیم و میخواهیم بمانیم در عرصه رقابتی،سفارش سازی ،فن آوری ، مسولیت اجتماعی و جلوگیری از خام فروشی و بالا بردن ظرفیت تولید و صادرات پایدار باشیم و با استفاده از مدل هم افزایی دربخش خصوصی بتوانیم مسائل و مشکلات عدیده پیش رو را مرتفع سازیم .

حسن درویش زیدآبادی، مدیر عامل

تعهدات زیست محیطی

«با شما هستیم» پیامی است برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. دیدگاه ما در این شعار محدود به حوزه کسب‌وکار نبوده و به‌عنوان یک شهروند حقوقیِ مسئول، حمایت از فرهنگ، محیط‌زیست و سلامت جامعه را بخشی مهم از وظایف خود می‌دانیم.

بـــحران آب

اگر بدانیم ایران با قرارگرفتن در اقلیمی عمدتاً گرم و خشک و افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و مدیریت ناکارآمد مصرف آب در سطح خانواده و جامعه، از مرحله آمادگی برای خطرِ بحران آب عبور کرده و هم‌اکنون در مرحله مواجهه با خطر قرار دارد، شاید بتوانیم اندک سهمی برای حفظ آب بپذیریم.

حمایت از امور تحقیق و توسعه

ما به تقویت نوآوری و پیشرفت از طریق حمایت قوی از طرح های تحقیق و توسعه اعتقاد داریم. با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته و ترویج فرهنگ نوآوری، هدف ما هدایت رشد و پیشرفت پایدار در صنعت خود و فراتر از آن است.

حمایت از بنیاد کودک‏

ما در فولاد سیرجان حدید اهمیت پرورش نسل آینده را درک می کنیم. از طریق حمایت از بنیادهای کودکان، ما متعهد به ایجاد فرصت هایی برای آموزش، مراقبت های بهداشتی، و رفاه کلی هستیم و آینده روشن تر و موفق تر را برای کودکان جامعه خود تضمین می کنیم.

‏ایمنی کارکنان‏

ایمنی و رفاه کارکنان ما در درجه اول اهمیت قرار دارد. ما ایجاد یک محیط کاری ایمن و مطمئن را از طریق اقدامات ایمنی جامع، برنامه های آموزشی و بازرسی های منظم در اولویت قرار می دهیم. با پرورش فرهنگ ایمنی و مسئولیت پذیری، ما تلاش می کنیم تا از سلامت و معیشت نیروی کار ارزشمند خود محافظت کنیم.

کنتــــرل کیفیـــت

مجتمع میلگرد سیرجان حدید دارای چندین آزمایشگاه مجهز می باشد.آزمایشگاه اسپکترومتری،به عنوان یکی از ارکان اصلی شناسایی مواد و قطعات فلزی با استفاده از ارزانترین و سریعترین روش،جدیدترین دستگاه های کوانتومتری کارشناسان با تجربه،تعداد زیاد نمونه های مرجع استاندارد و کنترلی و بهره گیری از آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی،قادر به ارائه خدمات آنالیز و تعیین جنس به مشتریان می باشد.

آزمایشگاه مکانیکی،در این آزمایشگاه تمامی آزمون های مکانیکی(تعیین تنش تسلیم،مقاومت کششی و…) تعیین سختی مواد فلزی طبق آخرین استانداردهای موجود و بر اساس استاندارد 3132 انجام می پذیرد و به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در منطقه در حال فعالیت است.

محصولات تولیدی سیرجان حدید بر اساس استانداردهای متداول در بازار ایران،استانداردهای ملی و همچنین سفارشی مصرف کنندگان تولید می گردد.

همچنین در این مجتمع تولید محصولات بر مبنای استانداردهای اروپا نیز امکان پذیر است.

در فولاد سیرجان حدید، ما به تقویت تجارت قوی و گسترش قابلیت‌های صادراتی خود متعهد هستیم. با تمرکز بر تجارت بین‌الملل، ما به طور مستمر در تجارت مشارکت می‌کنیم تا دسترسی به بازار را گسترش دهیم و رشد اقتصادی را ارتقا دهیم. ما با بهره گیری از امکانات پیشرفته تولید خود و پیروی از استانداردهای کیفیت جهانی، طیف متنوعی از محصولات فولادی را ارائه می دهیم که متناسب با نیازهای بازارهای داخلی و بین المللی است.

ما از طریق مشارکت های استراتژیک و شبکه های لجستیکی کارآمد، معاملات بدون درز و تحویل به موقع را تسهیل می کنیم و رضایت و وفاداری مشتری را تضمین می کنیم. تعهد ما به تعالی در تجارت و صادرات با درک عمیق پویایی بازار، چارچوب های نظارتی و ترجیحات مشتری هدایت می شود. ما به طور مداوم با روندهای متغیر بازار سازگار می شویم و در راه حل های نوآورانه سرمایه گذاری می کنیم تا رقابت خود را در صحنه جهانی افزایش دهیم.

آخرین اخبار و رویدادها